Convent de Sant Francesc de Vic

Franciscans de Vic

(Vic, Osona)

Sant Francesc
Sant Francesc
Relleu de sant Francesc
encastat a la muralla medieval de Vic

Una tradició moderna afirma que sant Francesc hauria visitat la ciutat de Vic, però més enllà d’aquesta llegenda no és fins el 1225, un any abans de la mort del fundador, que els framenors haurien arribat a aquesta ciutat. Hi ha constància d’una donació en aquella data d’unes terres prop de la capella de Santa Eulàlia amb la finalitat que s’hi establissin.

Sant Francesc
Abraçada de sant Domènec i sant Francesc
Relleu situat prop del lloc de primitiu convent
ocupat pels franciscans i després pels dominics

En dates posteriors es troben altres donacions a favor de la mateixa casa. El 1270 van deixar aquell lloc per aposentar-se en un nou convent, edificat també extramurs més enllà del portal i pont de Queralt, a l’actual carrer que encara porta el nom de Sant Francesc. A partir del 1343 va començar la participació d’aquesta casa en la fundació del monestir femení de Santa Clara, tasca que s’allargaria temporalment fins el 1383. El 1560 els franciscans observants havien fundat un convent i col·legi a Vic, però allunyat de la vila, a Sant Tomàs de Riudeperes ocupant una antiga canònica agustiniana que havia entrat en decadència.

Mentre, el convent de Sant Francesc de Vic continuava actiu amb l’antiga comunitat de conventuals però el 1567 aquesta casa fou cedida, com d’altres a l’època, als observants. En rebre aquest convent en propietat, els observants van optar per continuar a Riudeperes tot mantenint fins el 1570 l’antiga comunitat de conventuals a Vic, data en la que es va traslladar i fusionar amb la de Sant Tomàs. Seguidament, el 1571, el convent abandonat de la ciutat fou cedit als dominics que s’hi van estar fins mitjan del segle XVII, data en que fou enderrocat, ara no hi ha restes aparents de la casa franciscana.

Vic
Vista de Vic
Publicada a Atlante español... (1778)
Franciscans
Franciscans
Detall del retaule major de Santa Clara de Vic
Museu Episcopal de Vic

Bibliografia:
  • BOADAS, Agustí (2014). Els franciscans a Catalunya. Lleida: Pagès Ed.
  • COLL, Jayme (1738). Chronica Serafica de la santa provincia de Cathaluña de la Regular Observancia de nuestro padre S Francisco. Barcelona: Martí
  • DIAGO, Francisco (1599). Historia de la provincia de Aragon de la Orden de Predicadores. Barcelona: Cormellas
  • JUNYENT, Eduard (1961). El monestir de Sant Francesc. Ausa, núm. 38
  • SANAHUJA, Fra Pere (1959). Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona. Ed. Seráfica
  • SOLÀ BUSQUETS, Pere i altres (2018). POUM Vic. Catàleg de béns a protegir del municipi (vol. 4). Ajuntament de Vic
  • WEBSTER, Jill R. (2013). La trajectòria medieval de tres convents emblemàtics de Vic: Sant Francesc, Santa Clara i Nostra Senyora del Carme. Analecta Sacra Tarraconensia. Vol. 86

Situació:

Inicialment es van establir prop de la capella de Santa Eulàlia, després van passar al carrer de Sant Francesc. No es conserva